Page 8 - La Salette Travel_katalog-2018
P. 8

DZIEŃ 7
                      JEZIORO BODEŃSKIE – WYSPA KWIATÓW MAINAU – KONSTANCJA
                    Śniadanie, przejazd na Wyspę Kwiatów Mainau, pobyt rekreacyjno-wy-
                    poczynkowy w tamtejszym ogrodzie botanicznym z najróżniejszymi
                    kompozycjami i wariacjami roślinnymi zajmującymi całą wyspę, prze-
                    jazd do Konstancji, zwiedzanie miasta założonego przez Konstancju-
                    sza I Chlorusa w III wieku; przejazd przez Bregenz (w Austrii) do Bawarii
                    w kierunku Monachium do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
                      DZIEŃ 8
                      MONACHIUM
                    Śniadanie, zwiedzanie Monachium, stolicy Bawarii i jednocześnie jej
                    największego miasta, zwiedzanie monachijskiej starówki, wizyta m.in.
                    w słynnym Frauenkirche – Kościele Mariackim, będącym symbolem
                    stolicy Bawarii, Kolumna Mariacka, Nowy i Stary Ratusz, Odeonsplatz –
                    miejsce puczu hitlerowskiego, kościół teatynów, w którym pochowana
                    jest polska księżniczka Teresa Kunegunda – córka Jana III Sobieskiego,
                    Rezydencja Książąt i Królów Bawarskich, gmach Bawarskiej Opery Na-
                    rodowej, najbardziej znana piwiarnia na świecie – Hofbräuhaus, która
                    zasłynęła w świecie jako ulubione miejsce Adolfa Hitlera, który w niej
                    właśnie wygłaszał wielogodzinne mowy, obecnie zaś lokal słynie z wy-
                    śmienitego regionalnego jadła w bardzo przyzwoitych cenach oraz Ma-
                    ßbier – piwa podawanego w wielkich litrowych kuflach, czas wolny na
                    monachijskiej starówce, przejazd do Nymphenburgu, miejsca narodzin    Sanktuarium Matki Bożej w La Salette to miejsce wyjątkowe: za spra-
                    króla Ludwika Bawarskiego, spacer po rozległych ogrodach pałacowych,   wą swego malowniczego położenia, ale zwłaszcza dzięki objawieniu
                    następnie przejazd do Parku Olimpijskiego, gdzie w roku 1972 odbyły   Matki Bożej.
                    się XX Letnie Igrzyska Olimpijskie, wjazd na Olympiaturm – wieżę olim-  19 września 1846 roku dwoje dzieci – Melania i Maksymin – spotkało
                    pijską, skąd wieczorem rozciąga się wspaniały widok na rozświetlone   „Piękną Panią”. Odwołując się do prostych przykładów z życia dzieci,
                    miasto, przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
                                                         zapraszała je do modlitwy, do pokuty, zachęcała do nawrócenia, do
                      DZIEŃ 9                               pojednania. Zostawiła też przesłanie – Orędzie – przeznaczone dla „Jej
                                                         całego ludu”.
                      ALTÖTTING – BURGHAUSEN – MARIENBERG – MIKULOV
                    Śniadanie, przejazd do „niemieckiej Częstochowy“ – Altötting – msza   Dzieci opowiadały o tym, co ich spotkało i przekazały też wiernie Orę-
                                                         dzie, które pozostawiła im Matka Boża. Wieść rozniosła się bardzo szybko
                    św., zwiedzanie centrum niemieckiego życia katolickiego, wizyta m.in.  i do La Salette zaczęli przybywać pielgrzymi. Biskup diecezji Grenoble,
                    w cudami słynącej Kaplicy Łask, gdzie cześć oddaje się Matce Boskiej,  Philibert de Bruillard, zarządził oficjalne dochodzenie. Po pięciu latach
                    bazylice św. Anny, kościele św. Brata Konrada, Panorama „Ukrzyżowa-   badań, w imieniu Kościoła biskup oficjalnie uznał, że w parafii La Salet-
                    nie Chrystusa” – najstarsza na świecie oryginalna panorama o tematyce  te miało miejsce objawienie Maryi, i że wierni mogą w nie wierzyć bez
                    sakralnej, następnie przejazd do Marienbergu, barokowej Perły Doliny   obawy błędu. Owo orzeczenie biskupa przyspieszyło rozwój ruchu piel-
                    Salzach; przejazd do Wiednia na Wzgórze Kahlenberg – „polskie wzgó-   grzymkowego. Pozwoliło też rozpocząć budowę sanktuarium: najpierw
                    rze”, nazywane tak często dzięki postaci Króla Jana III Sobieskiego, który  bazyliki, a potem domu pielgrzyma. Powstały także nowe zgromadze-
                    stąd właśnie jesienią 1683 r. kierował atakiem na wojska tureckie, miej- nia zakonne: Misjonarze Matki Bożej z La Salette (Saletyni) oraz Siostry
                    sce to odwiedził również papież Jan Paweł II w czasie swojej pielgrzym- Matki Bożej z La Salette (Saletynki).
                    ki do Austrii, wizyta w kościele św. Józefa prowadzonym przez polskich
                    księży Zmartwychwstańców, przejście na taras widokowy, z którego     Dziś Sanktuarium i Orędzie Matki Bożej z La Salette znane są w wielu
                    rozciąga się przepiękny widok na stolicę Austrii; przejazd do hotelu,  krajach świata dzięki działalności misjonarzy i sióstr, a także wielu innych
                    obiadokolacja i nocleg.                         osób, na których spoczęło pełne miłości spojrzenie Maryi. Aktualność
                                                         Jej orędzia widać bardzo wyraźnie w naszych burzliwych, niepewnych
                      DZIEŃ 10                               i niosących liczne zagrożenia czasach.
                      MIKULOV – KRAKÓW                           Płacząc „Piękna Pani” z La Salette wciąż zaprasza do opamiętania, do na-
                    Śniadania, zwiedzanie Mikulova i wyjazd w drogę powrotną do Polski,   wrócenia, do powrotu na ewangeliczne ścieżki.
                    przejazd przez Czechy, powrót do Krakowa w godzinach wieczornych,
                    zakończenie pielgrzymki.                         Szczegółowe informacje na temat sanktuarium i domu pielgrzyma moż-
                                                         na uzyskać dzwoniąc pod numer + 33 476 30 32 90 lub pisząc na adres:
                                                         reception@lasalette.cef.fr
                    6                                                            7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13