Page 3 - La Salette Travel_katalog-2018
P. 3

Spis treści Słowo wstępne Słowo wstępne .................................................1 Peru ....................................................................68 ks. dr Piotr Szweda MS  oczekiwań oraz możliwości budżetowych pielgrzyma.
        Prezes Saletyńskiego Biura     Posiadamy własny system Tour Guide, bardzo przy-
 Terminarz pielgrzymek 2018 .......................2 Portugalia – Fatima .......................................72 Turystyczno-Pielgrzymkowego  datny przy zwiedzaniu różnych miejsc z przewodni-
        La Salette Travel Sp. z o.o.    kiem czy pilotem. W każdej pielgrzymce bierze udział
 Portugalia, Hiszpania ...................................74 kapłan sprawujący opiekę duchową nad grupą. Co-
 Austria, Szwajcaria, Niemcy ...............................4 Rwanda .............................................................76 dzienna Eucharystia stanowi zawsze centralny punkt
                          pielgrzymki.
 Brazylia, Argentyna .........................................8 Sanktuaria Maryjne Europy........................78
                          Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas na ten rok
 Cypr ....................................................................10 Sanktuaria Polski  propozycje pielgrzymek spotkają się z Waszym pozy-

 Francja – La Salette .......................................12 południowo-wschodniej ......................82 tywnym zainteresowaniem i spotkamy się z Wami na
                          pielgrzymim szlaku.
 Francja – Lisieux .............................................14 Sanktuaria Polski wschodniej ...................84 Nasza oferta pielgrzymkowa skierowana jest także do
 Francja – Lourdes...........................................16 Sanktuaria Polski  Drodzy Pielgrzymi, grup zorganizowanych: parafii, firm, szkół czy związa-
                          nych z nimi instytucji. Organizatorom oferujemy do-
 Fatima – Lourdes – La Salette ...................18 południowo-zachodniej .......................86 godne terminy i trasy we wszystkich kierunkach na
 Grecja .................................................................20 Serbia, Albania, Czarnogóra,  z radością przekazujemy w Wasze ręce nowy katalog  korzystnych warunkach, w tym możliwość tworzenia
      Saletyńskiego Biura Turystyczno-Pielgrzymkowego  programów zgodnie z ich potrzebami. Zapewniamy
 Grecja – Kreta ..................................................22 Chorwacja ..................................................88 La Salette Travel na rok 2018. Znalazły się wśród nich  przy tym fachową pomoc. Zajmujemy się także przy-
      pielgrzymki po Europie, Azji, Ameryce Północnej i Po- jazdową turystyką religijną do Polski. Chcemy w ten
 Gruzja, Armenia .............................................24 Skandynawia ...................................................92 łudniowej, prowadzące śladami Apostołów, świętych,  sposób pokazać cudzoziemcom najwspanialsze za-
 Gruzja, Azerbejdżan, Armenia ..................28 Słowacja, Węgry, Austria, Czechy .............94 szlakami sanktuariów maryjnych. Nasze wyjazdy po- kątki Polski i zapoznać ich z bogactwem naszej tra-
      zwalają przeżyć niepowtarzalną, atmosferę świętych  dycji i kultury.
 Hiszpania – Andaluzja .................................32 Węgry .................................................................96 miejsc, dostarczając każdemu potrzebną do życia siłę,  Zachęcamy do odwiedzania naszej strony interne-
 Irlandia ..............................................................34 Włochy bez Rzymu ........................................98 wiarę i pokój serca. towej, gdzie w ciągu roku umieszczamy dodatkowe
 Japonia ..............................................................36 Włochy z Rzymem ...................................... 102 Saletyńskie Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe La Sa- pielgrzymki czy programy specjalne, których nie ma
      lette Travel Sp. z o. o. jako jedno z wielu dzieł prowa- w papierowej wersji katalogu. Aktualizujemy tam rów-
 Kuba ...................................................................40 Włochy – Rzym ............................................ 104 dzonych przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy Sa- nież na bieżąco wszelkie powstałe niezależnie od nas
      letynów w Polsce wpisuje się w szeroką działalność  zmiany jak na przykład przesunięcia terminów prze-
 Liban ..................................................................42 Włochy – Sardynia ...................................... 106 duszpasterską realizując tym samym charyzmat po- lotów. Zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem te-
 Litwa, Łotwa, Estonia....................................44 Wyspy Morza Śródziemnego ................. 108 jednania wypływający z Orędzia Matki Bożej z La  lefonicznie lub przez stronę internetową:
      Salette. Od wielu lat nasze Biuro jest bezpiecznym  www.pielgrzymki.saletyni.pl.
 Litwa z Pomorzem .........................................46 Zakopane ...................................................... 110 i wiarygodnym organizatorem pielgrzymek spełniając
 Majorka .............................................................48 Ziemia Święta .............................................. 112 wszystkie wymogi formalno-prawne obowiązujące
      w turystyce zorganizowanej. La Salette Travel posia-
 Malta ..................................................................50 Ziemia Święta po raz drugi ..................... 114 da zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów  ks. Piotr Szweda MS
 Medjugorie ......................................................52 Ziemia Święta z Morzem Martwym ..... 116 Turystyki i Pośredników Turystycznych nr Z/69/2016  i Współpracownicy
      wydane przez Wojewodę Małopolskiego oraz gwa-
 Medjugorie i Riwiera Makarska ................54 Ziemia Święta, Jordania ........................... 118 rancję ubezpieczeniową zawartą w AXA Towarzystwo
 Meksyk ..............................................................56 Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
      Wszystkie pielgrzymki staramy się przygotowywać
 Meksyk z Jukatanem ....................................60 Ogólne warunki uczestnictwa . ............. 121 w sposób profesjonalny. Naszym pielgrzymom za-
 Nowa Zelandia ...............................................64 Poradnik Pielgrzyma ................................. 125 pewniamy komfortowy pobyt, z dogodnymi noclega-
      mi oraz wyżywieniem, a także wygodny, nowoczesny  Krystyna  ks. Roman  ks. Krzysztof
      transport. Oferujemy usługi wykwalifikowanych, do- Dudek Grądalski MS Żygadło MS
      świadczonych przewodników. Każdorazowo dostoso-
      wujemy swoją ofertę do indywidualnych wymagań,

 2
   1   2   3   4   5   6   7   8