Page 9 - La Salette Travel_katalog-2018
P. 9

DZIEŃ 7
 JEZIORO BODEŃSKIE – WYSPA KWIATÓW MAINAU – KONSTANCJA
 Śniadanie, przejazd na Wyspę Kwiatów Mainau, pobyt rekreacyjno-wy-
 poczynkowy w tamtejszym ogrodzie botanicznym z najróżniejszymi
 kompozycjami i wariacjami roślinnymi zajmującymi całą wyspę, prze-
 jazd do Konstancji, zwiedzanie miasta założonego przez Konstancju-
 sza I Chlorusa w III wieku; przejazd przez Bregenz (w Austrii) do Bawarii
 w kierunku Monachium do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
 DZIEŃ 8
 MONACHIUM
 Śniadanie, zwiedzanie Monachium, stolicy Bawarii i jednocześnie jej
 największego miasta, zwiedzanie monachijskiej starówki, wizyta m.in.
 w słynnym Frauenkirche – Kościele Mariackim, będącym symbolem
 stolicy Bawarii, Kolumna Mariacka, Nowy i Stary Ratusz, Odeonsplatz –
 miejsce puczu hitlerowskiego, kościół teatynów, w którym pochowana
 jest polska księżniczka Teresa Kunegunda – córka Jana III Sobieskiego,
 Rezydencja Książąt i Królów Bawarskich, gmach Bawarskiej Opery Na-
 rodowej, najbardziej znana piwiarnia na świecie – Hofbräuhaus, która
 zasłynęła w świecie jako ulubione miejsce Adolfa Hitlera, który w niej
 właśnie wygłaszał wielogodzinne mowy, obecnie zaś lokal słynie z wy-
 śmienitego regionalnego jadła w bardzo przyzwoitych cenach oraz Ma-
 ßbier – piwa podawanego w wielkich litrowych kuflach, czas wolny na
 monachijskiej starówce, przejazd do Nymphenburgu, miejsca narodzin  Sanktuarium Matki Bożej w La Salette to miejsce wyjątkowe: za spra-
 króla Ludwika Bawarskiego, spacer po rozległych ogrodach pałacowych,  wą swego malowniczego położenia, ale zwłaszcza dzięki objawieniu
 następnie przejazd do Parku Olimpijskiego, gdzie w roku 1972 odbyły  Matki Bożej.
 się XX Letnie Igrzyska Olimpijskie, wjazd na Olympiaturm – wieżę olim- 19 września 1846 roku dwoje dzieci – Melania i Maksymin – spotkało
 pijską, skąd wieczorem rozciąga się wspaniały widok na rozświetlone  „Piękną Panią”. Odwołując się do prostych przykładów z życia dzieci,
 miasto, przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
       zapraszała je do modlitwy, do pokuty, zachęcała do nawrócenia, do
 DZIEŃ 9   pojednania. Zostawiła też przesłanie – Orędzie – przeznaczone dla „Jej
 ALTÖTTING – BURGHAUSEN – MARIENBERG – MIKULOV  całego ludu”.
 Śniadanie, przejazd do „niemieckiej Częstochowy“ – Altötting – msza  Dzieci opowiadały o tym, co ich spotkało i przekazały też wiernie Orę-
       dzie, które pozostawiła im Matka Boża. Wieść rozniosła się bardzo szybko
 św., zwiedzanie centrum niemieckiego życia katolickiego, wizyta m.in.  i do La Salette zaczęli przybywać pielgrzymi. Biskup diecezji Grenoble,
 w cudami słynącej Kaplicy Łask, gdzie cześć oddaje się Matce Boskiej,  Philibert de Bruillard, zarządził oficjalne dochodzenie. Po pięciu latach
 bazylice św. Anny, kościele św. Brata Konrada, Panorama „Ukrzyżowa- badań, w imieniu Kościoła biskup oficjalnie uznał, że w parafii La Salet-
 nie Chrystusa” – najstarsza na świecie oryginalna panorama o tematyce  te miało miejsce objawienie Maryi, i że wierni mogą w nie wierzyć bez
 sakralnej, następnie przejazd do Marienbergu, barokowej Perły Doliny  obawy błędu. Owo orzeczenie biskupa przyspieszyło rozwój ruchu piel-
 Salzach; przejazd do Wiednia na Wzgórze Kahlenberg – „polskie wzgó- grzymkowego. Pozwoliło też rozpocząć budowę sanktuarium: najpierw
 rze”, nazywane tak często dzięki postaci Króla Jana III Sobieskiego, który  bazyliki, a potem domu pielgrzyma. Powstały także nowe zgromadze-
 stąd właśnie jesienią 1683 r. kierował atakiem na wojska tureckie, miej- nia zakonne: Misjonarze Matki Bożej z La Salette (Saletyni) oraz Siostry
 sce to odwiedził również papież Jan Paweł II w czasie swojej pielgrzym- Matki Bożej z La Salette (Saletynki).
 ki do Austrii, wizyta w kościele św. Józefa prowadzonym przez polskich
 księży Zmartwychwstańców, przejście na taras widokowy, z którego  Dziś Sanktuarium i Orędzie Matki Bożej z La Salette znane są w wielu
 rozciąga się przepiękny widok na stolicę Austrii; przejazd do hotelu,  krajach świata dzięki działalności misjonarzy i sióstr, a także wielu innych
 obiadokolacja i nocleg. osób, na których spoczęło pełne miłości spojrzenie Maryi. Aktualność
       Jej orędzia widać bardzo wyraźnie w naszych burzliwych, niepewnych
 DZIEŃ 10  i niosących liczne zagrożenia czasach.
 MIKULOV – KRAKÓW  Płacząc „Piękna Pani” z La Salette wciąż zaprasza do opamiętania, do na-
 Śniadania, zwiedzanie Mikulova i wyjazd w drogę powrotną do Polski,  wrócenia, do powrotu na ewangeliczne ścieżki.
 przejazd przez Czechy, powrót do Krakowa w godzinach wieczornych,
 zakończenie pielgrzymki. Szczegółowe informacje na temat sanktuarium i domu pielgrzyma moż-
       na uzyskać dzwoniąc pod numer + 33 476 30 32 90 lub pisząc na adres:
       reception@lasalette.cef.fr
 6                             7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14