Page 2 - La Salette Travel_katalog-2018
P. 2

Spis treści                                           Słowo wstępne       Słowo wstępne .................................................1 Peru ....................................................................68 ks. dr Piotr Szweda MS  oczekiwań oraz możliwości budżetowych pielgrzyma.
                                                          Prezes Saletyńskiego Biura     Posiadamy własny system Tour Guide, bardzo przy-
       Terminarz pielgrzymek 2018 .......................2 Portugalia – Fatima .......................................72 Turystyczno-Pielgrzymkowego  datny przy zwiedzaniu różnych miejsc z przewodni-
                                                          La Salette Travel Sp. z o.o.    kiem czy pilotem. W każdej pielgrzymce bierze udział
                           Portugalia, Hiszpania ...................................74                    kapłan sprawujący opiekę duchową nad grupą. Co-
       Austria, Szwajcaria, Niemcy ...............................4 Rwanda .............................................................76   dzienna Eucharystia stanowi zawsze centralny punkt
                                                                            pielgrzymki.
       Brazylia, Argentyna .........................................8 Sanktuaria Maryjne Europy........................78
                                                                            Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas na ten rok
       Cypr ....................................................................10 Sanktuaria Polski                      propozycje pielgrzymek spotkają się z Waszym pozy-

       Francja – La Salette .......................................12 południowo-wschodniej ......................82              tywnym zainteresowaniem i spotkamy się z Wami na
                                                                            pielgrzymim szlaku.
       Francja – Lisieux .............................................14 Sanktuaria Polski wschodniej ...................84          Nasza oferta pielgrzymkowa skierowana jest także do
       Francja – Lourdes...........................................16 Sanktuaria Polski         Drodzy Pielgrzymi,           grup zorganizowanych: parafii, firm, szkół czy związa-
                                                                            nych z nimi instytucji. Organizatorom oferujemy do-
       Fatima – Lourdes – La Salette ...................18 południowo-zachodniej .......................86                   godne terminy i trasy we wszystkich kierunkach na
       Grecja .................................................................20 Serbia, Albania, Czarnogóra,  z radością przekazujemy w Wasze ręce nowy katalog  korzystnych warunkach, w tym możliwość tworzenia
                                                        Saletyńskiego Biura Turystyczno-Pielgrzymkowego  programów zgodnie z ich potrzebami. Zapewniamy
       Grecja – Kreta ..................................................22 Chorwacja ..................................................88 La Salette Travel na rok 2018. Znalazły się wśród nich  przy tym fachową pomoc. Zajmujemy się także przy-
                                                        pielgrzymki po Europie, Azji, Ameryce Północnej i Po- jazdową turystyką religijną do Polski. Chcemy w ten
       Gruzja, Armenia .............................................24 Skandynawia ...................................................92 łudniowej, prowadzące śladami Apostołów, świętych,  sposób pokazać cudzoziemcom najwspanialsze za-
       Gruzja, Azerbejdżan, Armenia ..................28 Słowacja, Węgry, Austria, Czechy .............94 szlakami sanktuariów maryjnych. Nasze wyjazdy po- kątki Polski i zapoznać ich z bogactwem naszej tra-
                                                        zwalają przeżyć niepowtarzalną, atmosferę świętych  dycji i kultury.
       Hiszpania – Andaluzja .................................32 Węgry .................................................................96 miejsc, dostarczając każdemu potrzebną do życia siłę,  Zachęcamy do odwiedzania naszej strony interne-
       Irlandia ..............................................................34 Włochy bez Rzymu ........................................98 wiarę i pokój serca. towej, gdzie w ciągu roku umieszczamy dodatkowe
       Japonia ..............................................................36 Włochy z Rzymem ...................................... 102 Saletyńskie Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe La Sa- pielgrzymki czy programy specjalne, których nie ma
                                                        lette Travel Sp. z o. o. jako jedno z wielu dzieł prowa- w papierowej wersji katalogu. Aktualizujemy tam rów-
       Kuba ...................................................................40 Włochy – Rzym ............................................ 104 dzonych przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy Sa- nież na bieżąco wszelkie powstałe niezależnie od nas
                                                        letynów w Polsce wpisuje się w szeroką działalność  zmiany jak na przykład przesunięcia terminów prze-
       Liban ..................................................................42 Włochy – Sardynia ...................................... 106 duszpasterską realizując tym samym charyzmat po- lotów. Zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem te-
       Litwa, Łotwa, Estonia....................................44 Wyspy Morza Śródziemnego ................. 108 jednania wypływający z Orędzia Matki Bożej z La  lefonicznie lub przez stronę internetową:
                                                        Salette. Od wielu lat nasze Biuro jest bezpiecznym  www.pielgrzymki.saletyni.pl.
       Litwa z Pomorzem .........................................46 Zakopane ...................................................... 110 i wiarygodnym organizatorem pielgrzymek spełniając
       Majorka .............................................................48 Ziemia Święta .............................................. 112 wszystkie wymogi formalno-prawne obowiązujące
                                                        w turystyce zorganizowanej. La Salette Travel posia-
       Malta ..................................................................50 Ziemia Święta po raz drugi ..................... 114 da zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów  ks. Piotr Szweda MS
       Medjugorie ......................................................52 Ziemia Święta z Morzem Martwym ..... 116 Turystyki i Pośredników Turystycznych nr Z/69/2016  i Współpracownicy
                                                        wydane przez Wojewodę Małopolskiego oraz gwa-
       Medjugorie i Riwiera Makarska ................54 Ziemia Święta, Jordania ........................... 118 rancję ubezpieczeniową zawartą w AXA Towarzystwo
       Meksyk ..............................................................56              Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
                                                        Wszystkie pielgrzymki staramy się przygotowywać
       Meksyk z Jukatanem ....................................60 Ogólne warunki uczestnictwa . ............. 121 w sposób profesjonalny. Naszym pielgrzymom za-
       Nowa Zelandia ...............................................64 Poradnik Pielgrzyma ................................. 125 pewniamy komfortowy pobyt, z dogodnymi noclega-
                                                        mi oraz wyżywieniem, a także wygodny, nowoczesny  Krystyna  ks. Roman  ks. Krzysztof
                                                        transport. Oferujemy usługi wykwalifikowanych, do- Dudek Grądalski MS Żygadło MS
                                                        świadczonych przewodników. Każdorazowo dostoso-
                                                        wujemy swoją ofertę do indywidualnych wymagań,

                     2
   1   2   3   4   5   6   7